Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dilluns, 17 de febrer de 2014

Concurs de cartells per a la XI Trobada de Joves de la Safor

BASES
Calaix Jove de la Safor convoca el concurs de cartells per a la XI Trobada de  Joves de la Safor que tindrà lloc el 10 de maig de 2014, a La Font d’En Carròs.
Participants: Podran participar tots els/les joves residents a la Comunitat  Valenciana. Tindràn prioritat els joves empadronats a algún dels municipis  integrants del Calaix Jove. Cada jove podrà presentar fins a dos cartells.
Format: El cartell tindrà una superfície de 29,5 x 21 cm. Estarà muntat sobre un  cartó ploma o paspartú de les mateixes dimensions i es presentarà també en  suport digital en format editable. La tècnica i el procediment seran lliures,  sempre que la seua reproducció gràfica no oferisca dificultats, i s’ajusta a la  tècnica cartellista. Es podrà sol·licitar a l’autor fer modificacions del disseny per  a poder acoplar-ho al tríptic.
Text: A l’original, de manera ben visible i que ressalten per la seua col·locació,  figurarà:
 XI TROBADA DE JOVES DE LA SAFOR
 31 DE MAIG DE 2014
 LA FONT D’EN CARRÒS
Identificació: El cartell anirà signat amb un pseudònim, i s’acompanyarà d’un  sobre tancat identificat amb el pseudònim. Aquest sobre contindrà una  fotocòpia del DNI, adreça actual, CP, localitat, telèfon i correu electrònic de  l’autor/a.
Premi: Es lliurarà un premi de 300 €. Els premis estaran subjectes a la deducció  legal corresponent.
Termini i lloc d’admissió: El termini finalitzarà el 21 de març de 2014 a les 13  hores. Les obres s’entregaran, junt a una instancia  per Registre d’entrada de l´ Ajuntament de La  Font d’En Carròs, amb les dades personals i les característiques de l’obra.
Jurat: El Jurat estarà integrat pels membres organitzadors de la trobada, i  presidit per el Regidor de Cultura de l´ Ajuntament de La Font d’En Carròs.
Veredicte del Jurat: Per seleccionar al guanyador, el Jurat tindrà en compte els  següents ítems: un format que puga aplicar-se a la portada del tríptic de la  Trobada, la qualitat plàstica del treball, l’originalitat i l’expressivitat com a cartell  anunciador d’una trobada de joves, amb la qual es fan tallers, animacions,  teatre, rock, i altres activitats. La decisió serà inapel·lable, el Jurat podrà  declarar desert el premi.
 liurament del premi: Amb les obres admeses s´ organitzarà una exposició a la  Casa de la Cultura de La Font d’En Carròs, on en l’acte d’inauguració es  lliurarà el premi al guanyador. S’enviarà comunicat de premsa i es publicarà a la  web www.calaixjove.com i xarxes socials.
Devolució: El cartell premiat quedarà en exclussiva propietat del Calaix Jove de  la Safor, que en farà l’ús que crega convenient. Els no premiats es retiraran  personalment, fins a un mes després de la Trobada. Els treballs no retirats  passaran a ser propietat de Calaix Jove de la Safor.
Observació: El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases. El Jurat  queda facultat per resoldre els dubtes no previstos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari