Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dimecres, 26 de febrer de 2014

Sobre la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

En el plenari de dilluns passat es va portar a votació l'ashesió de l'ajuntament de Tavernes en una esmena contra la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Dit així sembla un tema àrid i desconegut, com sonen molts temes purament legislatius, però volem posar al seu abast unes notes per tal de que puga vosté entendre en què consisteix.
 
La Constitució Espanyola de l'any 1978 reconeix als municipis la seua autonomia i plena personalitat jurídica (art. 140) i també que les hisendes locals hauran de comptar amb els mitjans suficients per exercir les seues funcions (art. 142). Emmarcada en la Constitució va náixer la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de RègimLocal, desenvolupada mitjançant el Reial Decret Legislatiu 781/1986.
Ja han passat quasi trenta anys i cal adaptar el govern de les entitats locals a les noves circumstàncies actuals de canvi de paradigma econòmic administratiu, respectant sempre la Constitució. Amb aquesta Llei 27/2013 es posa límit a l'assumpció per part dels municipis del que s'anomena competències impròpies, és a dir, anar més enllà de la seua competència i assumir les d'altres administracions sense preocupar-se del equilibri pressupostari.
S'homogeneïtzen les retribucions dels càrrecs locals.
Es limiten els contractes blindats per a càrrecs públics.
Es reforça la figura dels funcionaris d'habilitació estatal garantint amb això la legalitat de les administracions locals a què serveixen.
S'enforteix considerablement la funció dels interventors com a garantia del control econòmic i financer, fins a tal punt d'elevar informe al Ple i al Tribunal de Comptes d'aquelles resolucions de la màxima autoritat local contràries a les objeccions efectuades i de les anomalies detectades en matèria de
ingressos.
Es posa control en els convenis de col·laboració, imposant clàusules de garantia financera.
Es minora la competència municipal en determinades matèries, principalment en serveis socials i sanitat.
En serveis socials la competència municipal serà la d'informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
En matèria de salut s'elimina la competència de participació en l'atenció primària, competència que en la pràctica es limitava a la conservació i manteniment dels consultoris locals .
La Llei enumera una sèrie de competències que podran delegar en els municipis. Cal destacar que es podran signar convenis de delegació, que hauran de garantir el finançament necessari, en matèries com serveis socials, creació manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de primer cicle de titularitat pública, la d'inspecció i sanció d'activitats comercials i la d'autorització, inspecció i sanció d'espectacles públics.

6 comentaris:

 1. Aclariu-me una cosa: quines competències exactament lleven a l'ajuntament del poble??

  ResponSuprimeix
 2. Lo primer que volen llevar, lo mes necessari: els serveis socials.

  ResponSuprimeix
 3. Karl Marx, si llgies la llei anterior i l'actual voràs com a l'article 26, on es parla del serveis que ha de prestar un municipi segons el número d'habitants, en cap dels casos el nostre poble (de menys de 20.000hab) té l'obligació de prestar aquest servei.
  Si bé, és cert que en l'article 25, abans posava que era una comptencia municipal "k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social." i ara diu "e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.". S'entén, doncs que serà competència dels municipis (no de tots, comhe comentat, sinó dels més grans) l'avaluació i ajudes en primer terme, però les ajudes a llarg termini semblen deixar de ser competència de l'ajuntament.

  No obstant, cal dir que a l'article 27 s'estableix que "El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
  (...) la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar:
  c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

  A esta possible delegació comptencial i a les altres que apareixen a la llei hi ha un fet diferencial respecte a la llei anteriro: aniria de la mà de la corresponent financiació per dur-la a terme. Amb això es faria realitat la demanda més que recurrent d'este i molts ajuntaments que estaven prestants un servei sense estar financerament preparats per fer-ho.

  Amb tot, crec que cal remarcar que NO ES LLEVARAN ELS SERVEIS SOCIALS. Sinó que, en el pitjor del casos, els gestionaria altra administració que no és l'ajuntament; i que en el millor dels caos ho faria l'ajuntament amb la corresponent dotació econòmica.

  ResponSuprimeix
 4. Lo que Karl dia, que llevaran molts dels serveis socials, perque si hem de dependre del que Valencia estava donant per mantenir-los, estaríem a zero. Ja fa anys que es gestionen gràcies a l'aportacio de l'Ajuntament, com no han retallat ja prou ara ho gestionaran com vullguen des de Valencia. O delegaran en el poble que vullguen, tambe decidint-ho des de Valencia. Deu ens pille confessats!

  ResponSuprimeix
 5. Que paguen la dependencia i als malalts!! Aixo primer, algu liu tindria que dir a este govern corrupte del PP!

  ResponSuprimeix
  Respostes
  1. El que s'ha de demanar és que qui gestione tinga diners per fer-ho, i això és el que sembla fer esta llei.
   Però potser als enamorats del nacionalisme i del País Valencoà no els agrade la idea, com la qüestió és criticar no m'estranyaria que acabaren demanant fer avant el servei sense la financiació. Només per portar la contrària al trellat, vamos.

   Suprimeix

Escriu el teu comentari