Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


diumenge, 31 d’agost de 2014

Nota de premsa remesa Partit Popular: Les altes contribucions cobrades en Tavernes no retornen als veïns.

El Partit Popular demana que l'alta contribució que el nacionalista Jordi Juan els ha cobrat als veïns de Tavernes siga recuperada pels mateixos a través d'ajudes i convenis amb associacions locals que els representen o amb les quals col·laboren.

El dilluns 25 agost a les 14 hores es va celebrar una comissió d'economia i hisenda amb un únic tema a tractar: les al·legacions que es van presentar al pressupost. Han dictaminat en contra d'elles sense entrar al fons del tema i estan desestimades per la forma. És a dir, consideren que " com a portaveu del Partit Popular no estic legitimat per a presentar-les".

Segons la llei reguladora de les hisendes locals resulten legitimats per a interposar reclamacions contra el pressupost aquells inclosos en l'art. 170.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós d'aquesta llei:

• Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.

• Els que resulten directament afectats, encara que no habiten en el territori de l'entitat local.

• Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per a vetlar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuen en defensa dels quals els són propis.

És a dir, els grups polítics, com a entitats legalment constituïdes per a vetlar pels interessos econòmics veïnals queden legitimats per a presentar les al·legacions pertinents.

El portaveu popular deixa clar que "açò és un visió partidista i contraria al Tribunal Constitucional" que ha realitzat en Sentències, com la de 18 d'octubre de 2004 que en el seu FJ 4º indica que:
"...existe una legitimación "exlege", que conviene concretamente, por razón del mandato representativo recibo de sus electores, a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de estas que contradigan el Ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan, cuando ahora importa, los regidores de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto -inclusivamente puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el arte. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local".

A més, segon la Federació de Municipis i Províncies FEMP, els grups polítics municipals i els partits polítics que els sustenten podran presentar al·legacions als pressupostos, en el període d'exposició pública, en la mateixa forma que ho farien si els pressupostos van ser aprovats pel Ple.

Açò demostra una vegada més el fanatisme i caciquisme del govern del Sr. Juan i aqueix és un exemple del que és la seua democràcia participativa. El feixisme en el més clar estil.

El Partit Popular vol deixar clar que "no està fent-se un sol·licitud política. Està defensant-se els interessos de Tavernes i dels seus veïns després d'haver-los ofegat amb uns impostos per la coneguda "contribució urbana" que és un 30% superior al necessari i que es veja retornat als veïns el que els han cobrat abusivament

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari