Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 27 de juliol de 2018

Sessió extraordinària de l'ajuntament en Ple

Ahir a migdia es va celebrar a Tavernes un ple extraordinàri amb el següent únic punt:

Proposició de l’Alcaldia de classificació d’ofertes presentades per a l’adjudicació del contracte del servei de conservació, neteja i manteniment d’espais enjardinats en el municipi de Tavernes de la Valldigna.

l’Ajuntament en ple va acordar amb l'únic vot favorable del govern de Compromís:

PRIMER. Excloure a l’empresa EULEN, S.A. per no haver justificat la seua oferta 
anormalment baixa.

SEGON. Classificar les proposicions presentades pels licitadors conforme al següent orde decreixent:
1 S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
2 GARBIALDI, S.A.
exclosa EULEN, S.A.

TERCER. Notificar i requerir a l'empresa SOCIEDAD ANONIMA DE AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA (SAV), com a licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, presente la documentació assenyalada en la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

QUART. Conforme al que disposa l'art. 95 TRLCSP, i d'acord amb la Clàusula 26ª del Plec de Condicions Administratives Particulars, l'adjudicatari haurà d'acreditar en el termini de 10 dies hàbils la constitució de la garantia definitiva per import de 16.189,83€, 5% de l’import anual d’adjudicació. Se li adverteix que, en cas de no acomplir adequadament els requeriments en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seua oferta i es demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l'orde en què hagen quedat les empreses.

QUINT. Notificar este acord al licitador SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA (SAV) i a la Intervenció municipal. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari