Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dilluns, 13 de maig de 2019

PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT DEL DIJOUS

Mitjançant Decret de la Regidoria Delegada de Serveis Públics, Contractació i Infraestructures Agràries i Urbanes, de data 26 de desembre de 2012, es van atorgar les parades del mercat del dijous per a 15 anys (fins a l’any 2027).
Les vacants que anaren produint-se posteriorment es van cobrir per ordre de prelació de la llista de suplents fins a esgotar-la.
El mercat del dijous inclou en l’actualitat cent díhuit (118) parades, de les quals dos (2) parades es reserven per a xurros i les cent setze (116) restants per als altres productes.
Actualment, l’oferta és de 5 parades vacants i, per a les possibles vacants que es puguen produir posteriorment, supòsit previst en l’article 24.2 de la vigent Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària, es fa saber als interessats que, durant el termini comprés des del dilluns dia 13 de maig fins al divendres 31 de maig de 2019, tots dos inclusivament, es podran sol•licitar les autoritzacions de venda no sedentària en el mercat del dijous. En cap cas es tindran en compte les sol•licituds presentades fora del termini establert.
El termini de duració de les autoritzacions oferides és de 15 anys.
Dins el termini assenyalat, els interessats hauran de presentar les sol•licituds d’autorització i declaració responsable del compliment dels requisits, segons el model normalitzat que estarà a la seua disposició al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, en la Secció de Serveis Públics i Contractació (2ª planta Ajuntament) i en la pàgina web municipal www.tavernes.es, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguen fer valer, de conformitat amb l’article 23 de l’Ordenança, per a establir l’ordre de prelació entre els sol•licitants.
Les instàncies podran presentar-se en mà al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Amb la finalitat d'evitar possibles defectes en la sol•licitud es recomana que, abans de la presentació, siga revisada per la Secció de Contractació Administrativa de l’Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari